Başvuru Rehberleri

Mevlana Kimdir?

Programa adını veren Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celâleddin’dir. Mevlana, bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Mevlana ismi, Sultan Veled, Şems-i Tebrizi ve sevenlerince kullanılmış; adeta onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedir.

XIII. Yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; "Gel ne olursan ol, gel" dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. UNESCO, Mevlana’nın doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir.

 

Öğrenim hayatı boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim kurumlarını hem bir öğrenci hem de bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir. Mevlana’nın hayatında ve felsefesinde "değişim" önemli bir yer tutmaktadır.

 

Mesnevi, Divan-ı Kebir, FihiMafih, Mektubat ve Mecalis-i Seba gibi önemli eserlerin de yazarıdır.

Mevlana Değişim Programı

 

Bu program, Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

 

Mevlana Değişim Programının Amaçları

 

 • Üniversitemizin uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmak,
 • Üniversitemizi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
 • Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını, tecrübelerini almak,
 • Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamak,
 • Bilgi, görgü ve beceriyi arttırmaktır.

 

Mevlana Değişim Programı Öğrencisi

 

 • Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen,
 • Değişime açık,
 • Donanımlı ve kendine güvenen,
 • Rekabet duygusu güçlü,
 • Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir.

 

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir, Kimler Katılamaz?

 

 • Programdan faydalanmak için öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 • İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
 • Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burssuz olarak faydalanabilir.
 • Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.
 • Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.
 • Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.
 • Mevlana Değişim Programı öğrencilerine bir dönem için (Güz ya da Bahar Dönemi) burs verilmektedir. Öğrenciler bir dönem burslu ya da bir dönem burslu, bir dönem burssuz olmak üzere her iki dönemde de programdan yararlanabilirler. 
 • Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir. 
 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar. 
 • Tıp Fakültesi 6. Sınıf (intörn) öğrencileri bu programdan yararlanamazlar. 
 • YÖK’ün aldığı karara göre üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları Proje Temelli Mevlana Hareketi dışında Mevlana Değişim Programına katılamamaktadır. 
 • Araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamaz. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi konumunda faydalanabilirler. 
 • ÖYP Araştırma Görevlileri aynı zamanda bir programa öğrenci olarak kayıtlıysa, öğrencisi oldukları üniversitede Mevlana Programından öğrenci olarak faydalanabilirler.

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

 

Öğrenciler için; • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az2.50 olması gerekmektedir.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir.
 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri programdan hak kazandığı dönemde ders aşamasını bitirmiş olması beklenilmektedir. Zira bu öğrenciler yalnızca tez aşamasındayken bu programdan faydalanabilirler.

 

Nasıl Başvuru Yapılır? Hangi Belgeler Gereklidir?

 

Öğrenciler, daha önce gerekli belgeleri elden teslim ederek başvuru yapmaktaydı ancak, artık başvurular internet üzerinden online yapılacaktır.  

 

 

 

Öğrenciler için Belgeler

 

• Aday Bilgileri

(Online başvuru esnasında)

• Yabancı Dil Sertifikası

(Online başvuru esnasında)

• Transkript

(Online başvuru esnasında ve program bitiminde   gereklidir.)

•Öğrenim Protokolü Formu

(Kazandıktan sonra)

•Öğrenci Beyannamesi

(Kazandıktan sonra)

• Pasaport Fotokopisi

(Kazandıktan sonra)

•Kabul Belgesi

(Kazandığı üniversite tarafından gönderilir.)

•Yükümlülük Sözleşmesi

(Kazandıktan sonra)

•Katılım Belgesi

(Program Bitiminden sonra)

•Nihai Rapor

(Program Bitiminden sonra)

Gerekli belgelere ulaşmak için tıklayınız>>

Öğrenim Protokolü Nasıl Doldurulmalıdır?

 

 • Değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış dersler, krediler belirtilir.
 • Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder.
 • Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.
 • Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.
 • Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir.
 • Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı kurum koordinatörü tarafından da imzalanır.
 • Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır.
 • Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.

 

Mevlana Değişim Programı Değişim Süreci Nasıl İşler?

Mevlana değişim programı üç aşamadan oluşur:

 

I. Aşama (Başvuru ve Seçim Süreci)

 

Mevlana Değişim Programı Üniversitemizin Kurum Koordinatörlüğü tarafından her yıl YÖK’ün belirlemiş olduğu tarihleri duyurmakla yükümlüdür.

Üniversitemizde de duyuru yapıldıktan sonra başvuru tarihleri içerisinde öğrenciler, online olarak başvuru yaparlarken;  

 • Öğrenci ile ilgili genel bilgileri,
 • Transkripti,
 • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (ilgili dilde, İngilizce veya Rusça)

(Öğrenciler bu belgeyi üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden temin edebilirler.)

eklerini başvuru sistemindeki ilgili yerlere yükler. Daha sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi gelen başvuruları inceleyerek evrakların tam ve eksiksiz olup olmadığını kontrol eder, eksik veya yanlış başvurular varsa, Mevlana Ofis Sorumlusu başvuru süresi boyunca aday öğrencinin sisteme kayıtlı e-mail adresine düzeltme mesajları gönderir. Öğrencinin başvuru süresi boyunca sisteme kaydettiği e-mail adresini sık sık kontrol etmesi başvurunun başarılı olması açısından çok önemlidir. Daha sonrasında başarılı başvuru yapan adayların ağırlıklı not ortalamaları için değerlendirme yapılır. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının %50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının %50’sinin toplamı dikkate alınarak genel puanı hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak aday öğrenci listesi YÖK’e iletilir. YÖK’ün verdiği karara göre seçilen Mevlana Değişim Programına Hak Kazanan Burslu Öğrenciler ve Mevlana Değişim Programına Hak Kazanan Burssuz Öğrenciler listesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin internet sitesinde duyurulur. Burslu olarak değişimden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimizin bu haklarından feragat etme ihtimalleri olduğundan, feragat eden adayların yerine burssuz olarak değişimden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimizin burs kazanma şansları her zaman vardır. Bu sebeple burssuz olarak değişime katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin süreci sonuna kadar takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

 

Yabancı dil sınav sonuçları ve aday öğrenci ön değerlendirme listesinin ilan edilmesinin ardından, hakkından feragat etmek isteyen aday öğrenciler, feragat dilekçelerini UİO’ya iletir. Feragat Dilekçesi için tıklayınız>>

 

Birinci aşamanın özet olarak anlatıldığı şema için tıklayınız>>

 

II. Aşama (Değişimden Önce)

 

 Mevlana Değişim Programı Öğrencisi,

 

Gidecek olduğu yükseköğretim kurumunun ders programlarını dikkate alarak Öğrenci Öğrenim Protokolünü MDP Bölüm Koordinatörü ile birlikte bilgisayar ortamında hazırlar. Öğrenim Protokolünü;

 

1) Kendisi

2) Kendi Bölümünün Bölüm Başkanı ve Birim/Bölüm koordinatörü, imzalar.

3) İmzalanan Öğrenim Protokolünü UİO’ya orijinal nüsha olmak kaydı ile teslim eder.

 

 Uluslararası İlişkiler Ofisi,

 

 1. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü’ne, Öğrenci Öğrenim Protokolü’nü imzalatır. Onay için, öğrencinin gidecek olduğu yurtdışı Yükseköğretim Kurumu’na iletir.
 2. Öğrenci Öğrenim Protokolü’nün onaylanmasının ardından; öğrencinin gidecek olduğu yurtdışı Yükseköğretim Kurumu, ilgili öğrencinin Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren Öğrenci Kabul Belgesini onaylı olarak UİO’ya iletir.

 

 Mevlana Değişim Programı Öğrencisi,

 

 1. Öğrencisi olduğu birimin Yönetim Kurulu Kararına girmek üzere, onaylı Öğrenim Protokolü ve Öğrenci Kabul Belgesinin birer kopyasını ekleyerek dilekçe ile başvurur.
 2. Mevlana Değişim Programı için Ziraat Bankası'ndan Türk Lirası (TL) hesabı açtırır. (Hali hazırda Ziraat Bankası TL hesabı var ise; yeni bir hesap açmaya gerek yoktur.) Hesap cüzdanının bir nüshasını UİO’ya teslim eder.
 3. UİO’nun hazırladığı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi ve Öğrencisi Beyannamesini imzalar; birer nüshasını alır.

 

 Ayrıca Mevlana Değişim Programı Öğrencisi,

 

1. Pasaport Fotokopisi

2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.Seyahat Belgesi (uçak bileti) Fotokopisini UİO’ya teslim eder.

 

 Uluslararası İlişkiler Ofisi,

 

MDP’den yararlanacak öğrenciler için Pasaport Harç Muafiyet Yazısı ve Vize Yazısını hazırlar; Mevlana Öğrencisine iletir.

 

İlgili belgeler https://uio.alanya.edu.tr/tr/mevlana-programi/gerekli-belgeler adresinden temin edebilirler.  Bölüm koordinatörleri Türkiye’ye gideceği kesinleşen bölüm öğrencilerini, liste halinde kendi bölümündeki yönetim kuruluna bildirmesi gerekmektedir. Bu öğrenciler için kendi bölümlerinden Yönetim Kurulu Kararı çıkması gerekir.

 

İkinci aşamanın özet olarak anlatıldığı şema için tıklayınız>>

 

III. Aşama (Değişim Süreci ve Değişim Sonrası)

 

Öğrenim Protokolünde değişiklik (Ekle-Sil) yapılacak ise; öğrencinin gittiği Yükseköğretim Kurumu'nda akademik dönemin başlamasına takiben en geç 30 gün içinde yapılması ve bu belgenin öğrenci ile imzacı yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanması gerekir.

 

Yurt dışında eğitim gören Mevlana öğrencilerinin gitmiş olduğu ülkenin burs miktarına göre belirlenmiş kısmının %80’i Mevlana öğrencisinin Ziraat Bankası TL hesabına yatırır.

 

Öğrenimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, öğrenimi bitince daha önce yanında götürmüş olduğu üç adet karşılıklı olarak imzalanmış öğrenim protokollerinin iki tanesini ıslak imzalı olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim eder. Bunun dışında yine programı başarılı bir şekilde tamamladığına dair gidilen üniversite tarafından verilecek olan;

 

 • Transkript,
 • Katılım belgesi
 • Dönüş Biletini
 • Öğrenci nihai raporunu üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne en geç 15 gün içerisinde teslim ederek programı başarılı bir şekilde tamamlamış olur. Aynı zamanda öğrenciler, kendi bölümlerine dilekçe vererek kendi birimlerindeki yönetim kurulundan derslerinin eşdeğerliklerini onaylatmaları gerekmektedir. Bölümde ilgili komisyon dersleri değerlendirir ve birim yönetim kuruluna iletir. İlgili birim amiri eşdeğerliği yapılan dersleri öğrenci işlerine iletir.  

Yurt dışında MDP hareketliliğini tamamlayan Mevlana öğrencisinin hesabına burs miktarının geri kalan %20'lik kısmı öğrencinin derslerden geçme başarı oranına göre yatırılır.

 

Üçüncü aşamanın özet olarak anlatıldığı şema için tıklayınız>>

 

Mevlana Değişim Programı Kapsamında Değişim Süreleri ve Öğrenim Giderleri Mevlana Değişim Programı öğrencilerine bir dönem için (Güz ya da Bahar Dönemi) burs verilmektedir. Öğrenciler bir dönem burslu ya da bir dönem burslu, bir dönem burssuz olmak üzere her iki dönemde de programdan yararlanabilirler.

Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.

 

Akademik Tanınma, Derslerin Denkliği ve Programdan Faydalanma

 

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar.
 • Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir.
 • Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.
 • Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolü çerçevesinde ders denkliklerinin açıkça belirlenmiş olması sebebiyle ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybına uğramazlar.
 • Öğrenciler, üniversitemizde eğitim hayatları boyunca Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler.
 • Öğretim Elemanları, bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız bir kez programdan faydalanabilirler.

 

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar

 

Öğrenciler ile ilgili hususlar:

 

 • Öğrenim gördükleri süre içerisinde üniversitemizden aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.
 • Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. 
 • Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %80'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır.

 

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında değişime katılan öğrenciler için hangi notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılacaktır?

 

Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlaşabilecekleri gibi, AKTS Kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler.

İmzacı yükseköğretim kurumları, öğrencilerin kendi kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri yükseköğretim kurumunda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir. Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce açık olarak belirlenir.

Öğrencilerin başarılı oldukları derslerin notlarının denkleştirilmesinde Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda uygulanan ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan kurumlara gitmek isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce bilgilendirilir. Öğrenim protokolünü imzalayan öğrencilerin konuyla ilgili bilgilendirildikleri varsayılır.

Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Mevlana Değişim Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler ve kredileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders ve not çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir.

 

Gelen Öğrenciye İlişkin Bilgiler

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelmeyi amaçlayan öğrencilerin gerekli dokümanları üniversitemiz kurum koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili bölüm koordinatörlerine iletir. Bölüm koordinatörü gelen öğrenciye ilişkin belgeleri gözden geçirip ders eş değerliklerine dikkat eder. Bölüm uygun gördüğü takdirde gerekli yerleri imzalayıp tekrar kurum koordinatörlüğüne gönderir. Kurum koordinatörü ise karşı taraftaki Kurum Koordinatörlüğüne bilgi vererek değişimi gerçekleştirmek için süreci başlatır.